Algemene voorwaarden

Deze pagina bevat een overzicht van de algemeen geldende voorwaarden ten aanzien van Linganet en het gebruik van deze website.

© Linganet:

WEBSITE.

De inhoud van deze Website is samengesteld met de best mogelijke kennis van zaken en na zeer  nauwkeurig onderzoek en wordt dienovereenkomstig gepresenteerd. Desondanks wijst Linganet elke verantwoordelijkheid van de hand voor onvolkomenheden of fouten in de inhoud met betrekking tot accuraatheid, thema’s, kwaliteit of geschiktheid van de beschikbaar gemaakte informatie, ontstaan door mogelijk misbruik door derden op deze website. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud van thema’s en onderwerpen van Linganet en alle andere domeinen die bij Linganet horen.

Onder geen enkele voorwaarde is Linganet aansprakelijk voor enige door de gebruiker genomen beslissing of actie naar aanleiding van nieuwsfeiten en/of door Linganet en haar subdomeinen aangeboden informatie.


WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTING.

Storingen die mogelijk voorkomen of ontstaan door onvolkomenheden of onderbrekingen in telecommunicatie en/of internet zijn uitgesloten van enige aansprakelijkheidsclaims. De niet-beschikbaarheid van bepaalde diensten of services in verband met noodzakelijk systeem-onderhoud zal door gebruiker of klant moeten worden geaccepteerd.
Linganet behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website aan te passen, deze te veranderen of er delen uit te halen.

Linganet kan geen garanties, waarborgen of verklaringen, al dan niet gevraagd, geven voor de inhoud, accuraatheid, thema’s, kwaliteit of geschiktheid van enige inhoud of informatie op de websites van onze aangesloten scholen, waarnaar via onze website kan worden  doorgelinkt. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor de beschikbare informatie en inhoud van enige andere site die wordt benaderd door links vanaf de Linganet-website en onze sub-domeinen. Gebruikers van de website van Linganet gaan akkoord met het gegeven dat toegang en gebruik van Linganet en de hieraan extern gelinkte pagina’s voor risico van de gebruiker zijn.


COPYRIGHT                                                                                                                                     .

Alle informatie die door Linganet wordt aangeboden is eigendom van Linganet, behelst waardevolle intellectuele informatie en is door copyright beschermd. Linganet biedt informatie uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Door de website van Linganet te bezoeken verplicht de gebruiker zich tot het zich onthouden van het vermenigvuldigen, overdragen, downloaden, wijzigen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren van enig gedeelte in welke vorm dan ook van de inhoud van de website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linganet.

Alle onbevoegde reproductie of ander misbruik van materiaal van Linganet zal worden beschouwd als opzettelijke inbreuk op het copyright van Linganet en haar andere intellectuele  eigendomsrechten. Linganet behoudt zich het recht voor om al het mogelijke te doen om misbruik tegen te gaan en haar intellectuele rechten te beschermen, en om zonder enige nadere berichtgeving diegenen met alle mogelijke rechtsmiddelen te vervolgen die inbreuk maken of dreigen te maken op de rechten van Linganet.


INFORMATION-SHARING en PUBLICATIE.

Linganet verkoopt of geeft geen persoonlijk herkenbare  informatie over bezoekers van haar website aan derden. Het kan echter voorkomen dat dit soort informatie wordt gedeeld met een partner, een tussenpersoon of anderen die uit onze naam optreden, teneinde de service te geven en de informatie te verschaffen waarom is gevraagd.


LINKS.

Linganet of derden kan/kunnen voorzien in links naar andere World Wide Web sites of informatiebronnen. Aangezien Linganet geen zeggenschap of macht heeft over deze sites en informatiebronnen, is Linganet niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of informatiebronnen, nòch voor inhoud, producten of publiciteit hiervan of andere gegevens op - of beschikbaar via - deze sites of informatiebronnen.


PRODUCTOMSCHRIJVING.

Linganet helpt studenten een geschikte en op maat gesneden talenschool te zoeken en helpt hen met de inschrijving aldaar, en – naar keuze – spant Linganet zich tevens in voor de studenten geschikte accommodatie te vinden.  Linganet is niet aansprakelijk voor claims inzake de door deze talenscholen of huisvestingbureaus geboden kwaliteit. Aangezien alle boekingen en inschrijvingen voor cursussen en accommodatie via deze website, rechtstreeks met de scholen in kwestie en niet met Linganet worden gemaakt en gedaan, dienen eventuele claims of klachten rechtstreeks te worden gericht aan de samenwerkende instituten of scholen. Linganet biedt tevens de mogelijkheid een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Na het afsluiten van een dergelijke verzekering zullen correspondentie en/of mogelijke claims rechtstreeks door de klant aan de verzekeringsmaatschappij dienen te worden gericht.

Linganet adviseert de student met klem een dergelijke verzekering af te sluiten voor het geval dat na inschrijving uiteindelijk toch niet aan de cursus kan worden deelgenomen of de cursus niet kan worden afgemaakt vanwege zwaarwegende (familie)omstandigheden.


WAARBORG.

De diensten van Linganet zijn gebaseerd op informatie die door de scholen wordt verstrekt en ondanks het feit dat al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat deze informatie compleet, correct en accuraat is, kan Linganet niet aansprakelijk worden gehouden voor claims met betrekking tot door de scholen of huisvestingsbedrijven aangeboden en/of verstrekte diensten. Linganet kan niet garanderen dat de door de scholen en bedrijven aangeboden service en informatie klopt met de praktijk: dat de diensten, voorzieningen en/of activiteiten van de scholen en/of instellingen geschikt, ononderbroken, veilig en betrouwbaar en/of onberispelijk of volmaakt zullen zijn, nòch kan Linganet garanderen dat de door scholen en/of instellingen aangeboden service en/of informatie accuraat en betrouwbaar is.

Linganet werkt als onafhankelijke bemiddelaar en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die door de klant/student wordt geleden gedurende zijn/haar verblijf en zijn/haar reis naar en vanuit Spanje of binnen of buiten de Spaanse talenscholen.


INSCHRIJVINGSKOSTEN.

Wanneer via Linganet een cursus Spaans ofwel accommodatie wordt geboekt, worden er géén inschrijvingskosten in rekening gebracht. Zodra door Linganet een student wordt aangemeld wordt de commissie van Linganet rechtstreeks betaald door de Spaanse scholen en/of universiteiten en op deze manier wordt in feite een deel van deze commissie met de cliënt gedeeld, reden waarom linganet in staat is haar prijzen concurrerend te houden.


COLLEGEGELD SPAANSE TALENCURSUS.

Op de Linganet website worden cursussen Spaans door Spaanse scholen en universiteiten aangeboden en bij de meeste Spaanse cursusprogramma’s kan Linganet aan de student  een speciale prijs -  vergeleken met de officiële prijs  - aanbieden, omdat Linganet  een deel van de commissie die zij verdient deelt met de cliënt zodra een student via Linganet wordt ingeschreven bij een talenschool.

De informatie inzake officiële inschrijvingskosten en collegegelden voor de Spaanse cursussen die op deze website te vinden zijn (inclusief de speciale kortingen) is ingewonnen via de afzonderlijke Spaanse scholen. Indien een school haar prijzen wijzigt, behoudt linganet zich het recht voor haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.


RESTITUTIE EN WIJZIGINGEN.

Of een reeds geboekte cursus kan worden gewijzigd of gerestitueerd hangt af van het hieromtrent gevoerde beleid door elk afzonderlijke taleninstituut en/of huisvestingsbureau.


OVERIG.

Linganet kan deze voorwaarden en haar beleid van recente informatie voorzien.

Hoewel veel aandacht wordt besteed aan de correcte informatievoorziening en de inhoud van deze website, kan Linganet niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van mogelijke typefouten, bijvoorbeeld wanneer het een aperte en onmiskenbare (type)fout in een gegeven prijs betreft; in een dergelijk geval behoudt Linganet zich het recht voor alsnog de correcte en van toepassing zijnde prijs te offreren.


Mochten er vragen zijn met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of wil je hierover nader willen worden geïnformeerd, dan kun je contact met ons opnemen.


© Linganet
Amsterdam, Holland

Klantenservice:
Er wordt Engels, Nederlands en Spaans gesproken.